جمع کننده خروجی (Outlet Collector)

جمع کننده خروجی (Outlet Collector)

این دستگاه برای ایجاد جریان یکنواخت در خروجی بستر به منظور اطمینان از استفاده بهینه از کاتالیزو

ر در پایین بستر طراحی شده است. یکی دیگر از وظایف جمع کننده خروجی(اوتلت کولکتور) جلوگیری از ورود کاتالیست، اینرت بال و ریزگردها به لوله خروجی است.