زمینه های فعالیت شرکت

  • - تجهیزات انتقال جرم و سیستم های جداسازی

  • - پکیج های فرآیندی/اجرای پلنت های کلید در دست

  • - فناوری های فرآیندی

  • - ارائه خدمات سایتی

فارسی