• نصب تجهیزات

  • نظارت بر نصب

  • ارائه خدمات دوره ای کامل

  • ارائه خدمات عیب یابی و مشاوره

  • ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی

 
 
فارسی