شرکت صنایع پنتان شیمی توسط "معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری" ایران به عنوان شرکت دانش بنیان ملی شناخته شده است