زمینه های فعالیت شرکت

  • - تجهیزات انتقال جرم و سیستم های جداسازی

  • - پکیج های فرآیندی

  • - راهکارهای فرآیندی