• جایگزینی سینی ها و پکینگ ها در برج های موجود با تجهیزات اینترنال مدرون و اصلاح شده

  • برنامه ریزی و اجرای عملیات اصلاحی

نمونه هایی از اقدامات ما در پروژه های بازطراحی و اصلاح تجهیزات در واحد های فرآیندی موجود و در حال بهره برداری