اینترنال برج ها

 • Flashing feed gallery is a feed device to accommodate mixed liquid/vapor or flashing feeds. The 2 phase liquid is fed to the column through a nozzle tangentially against the tower wall. The residence time allowing the vapor phase to disengage from the liquid and the clear liquid then flows directly to a distributor.
 • Liquid only feed pipe is used when liquid is fed from outside the column for distributors. The incoming flow must contain less than 1% vapor by volume. A perforated pipe composed by a main header and secondary flanged branches is typically used for liquid inlets.
 • Cartridge trays are typically used in flanged columns where the tower diameter is so low and no manhole is used. Generally, for columns with diameters less than 900 mm any of tray products can be manufactured in cartridge-style construction. This scheme can only provide up to 5 trays per cartridge […]
 • In order to provide higher capacity and to reduce Jet Flood, PANTAN offer complete range of high performance trays based on optimum tray geometry design, such as high performance chordal downcomers, Swept-back Downcomers, Sloped Downcomers and Multi-downcomer trays, Special tray decks for enhancing vapor capacity with state-of-the-art downcomer technology. These […]
 • Consist of tray panels area uniformly punched with 13 mm holes and approximately 10% open area which use because of their simplicity, versatility, capacity and cost effectiveness Features Simple and low cost Narrow operation flexibility over a range of 2:1 turndown ratio Tried and tested performance
 • This type of valve tray has been developed to achieve both sieve and floating valve tray specifications as moderate pressure drop, turndown ratio and cost. Fixed Valve Tray is the preferred tray when fouling conditions are possible. However, it provides lower turndown and less efficiency than floating valve. Smaller fixed […]
 • Float Valve Trays are composed of punched tray decks fitted with movable valves to vary the tray open area with changing vapor load. In cases where high turndown ratios are considered, floating valve trays are an option. There are various valve types which may either have legs integrated to the […]
 • This traditional tray type is used for low liquid rate and high turn down ratio.
 • Hold Down Grid / Bed Limiter for random packing is used because vapor load has potential for moving the packing media. When top packing layers top have potential of upward displacement in the structured packing, Hold Down Grid is recommended. Where the upward displacement of structured packing is not a […]
 • Hold Down Grid / Bed Limiter for random packing is used because vapor load has potential for moving the packing media. When top packing layers top have potential of upward displacement in the structured packing, Hold Down Grid is recommended. Where the upward displacement of structured packing is not a […]
 • Packings are installed on support grids which are designed to provide sufficient strength to support packed beds under normal operating conditions without creating any capacity restriction in the column. Criteria for selecting a support grid include: Type of packing (random or structured) Maximum design load Properties Table of Support Grid […]
 • Packings are installed on support grids which are designed to provide sufficient strength to support packed beds under normal operating conditions without creating any capacity restriction in the column. Criteria for selecting a support grid include: Type of packing (random or structured) Maximum design load Properties Table of Support Grid […]
 • Liquid Collector/Chimney tray is used in the columns to achieve one or more of following purposes: Vapor distribution Liquid collection from above bed and conduction to below distributor Total or partial liquid draw-off Open area, allowable pressure drop, height of collector liquid & vapor loads, column diameter and quantity of […]
 • Liquid Collector/Chimney tray is used in the columns to achieve one or more of following purposes: Vapor distribution Liquid collection from above bed and conduction to below distributor Total or partial liquid draw-off Open area, allowable pressure drop, height of collector liquid & vapor loads, column diameter and quantity of […]
 • Liquid Collector/Chimney tray is used in the columns to achieve one or more of following purposes: Vapor distribution Liquid collection from above bed and conduction to below distributor Total or partial liquid draw-off Open area, allowable pressure drop, height of collector liquid & vapor loads, column diameter and quantity of […]
 • To acquire the maximum efficiency in packed column, liquid should be distributed uniformly over the packed bed.Therefore, Liquid Distributors are used above each bed of packing.Good practice designed distributors have following specifications: Uniform liquid distribution Operation flexibility through the turn down range Low vapor pressure drop Low liquid residence time […]
 • To acquire the maximum efficiency in packed column, liquid should be distributed uniformly over the packed bed. Therefore, Liquid Distributors are used above each bed of packing.Good practice designed distributors have following specifications: Uniform liquid distribution Operation flexibility through the turn down range Low vapor pressure drop Low liquid residence […]
 • To acquire the maximum efficiency in packed column, liquid should be distributed uniformly over the packed bed.Therefore, Liquid Distributors are used above each bed of packing.Good practice designed distributors have following specifications: Uniform liquid distribution Operation flexibility through the turn down range Low vapor pressure drop Low liquid residence time […]
 • To acquire the maximum efficiency in packed column, liquid should be distributed uniformly over the packed bed.Therefore, Liquid Distributors are used above each bed of packing.Good practice designed distributors have following specifications: Uniform liquid distribution Operation flexibility through the turn down range Low vapor pressure drop Low liquid residence time […]
 • To acquire the maximum efficiency in packed column, liquid should be distributed uniformly over the packed bed.Therefore, Liquid Distributors are used above each bed of packing.Good practice designed distributors have following specifications: Uniform liquid distribution Operation flexibility through the turn down range Low vapor pressure drop Low liquid residence time […]
 • To acquire the maximum efficiency in packed column, liquid should be distributed uniformly over the packed bed.Therefore, Liquid Distributors are used above each bed of packing.Good practice designed distributors have following specifications: Uniform liquid distribution Operation flexibility through the turn down range Low vapor pressure drop Low liquid residence time […]
 • This type of Structured Packing is made of mesh type gauze woven by metal wire and is mainly used to enhanced separation characteristics for fine chemicals, perfumery, and pharmacy. It is normally manufactured with very high surface area [500 m²/m³ and 750 m²/m³] Features Superior wetting ability owing to capillarity […]
 • An industry standard sheet metal which is available with specific surface ranging from below 125 m²/m³ for high capacity to more than 750 m²/m³ for high efficiency applications. The standard angle of the corrugations which is 45°[referred M1] and 60°[referred M2] also high capacity structured packing [referred MH] are fabricated […]
 • Metal Ring RR-PantaRing™ has cylindrical design and is the first generation of random packings, well known as Raschig Ring. Nominal Size(mm) Equivalent Size(inch) Bulk Density(kg/m³) Quantity(Pieces/ m³) Surface area(m²/m³) #25 1” 400 50000 220 #40 1 ½” 245 14500 130 #50 2” 320 6500 110 Carbon Ring Carbon Rings as […]
 • This Third Generation of random packings is well known as FlexiMax with higher performance, efficiency, and Capacity provide lower pressure drop compared to conventional random packings.besides, this type can tolerate more pressure under deep beds without mechanical deformation. This 3rd generation of random packing media designed to give enhanced capacity […]
 • This second generation of random packings is well known as Pall Ring which is one of the most common type of packings media. Features Most experienced random packing in industries and research institutes Improved strength by proper material thickness Lower pressure drop rather than Raschig Rings Nominal Size (mm) Equivalent […]

اینترنال سپراتور ها

 • Panta Vane™ Mist Eliminator consists of a series of specially profiled baffles that removes liquid droplets from vapor stream by the inertial impaction of the droplets on the baffles. The liquid droplets carry over with vapor which has been crossing vane zigzag do not intend to change direction, so collide […]
 • Panta Inlet™ reduce inlet momentum, and promote initial bulk separation of Vapor-liquid feeds to a vessel. A uniform distribution plays essential roles in separation efficiency. Panta Vane Inlet™ consist of a series of curved vane arranged in heavy duty housing. Features Reduced inlet nozzle size Lower formation of fine mists and […]
 • Panta Settle™ Coaclescers are used to enhance the separation of two immiscible liquids. They perform very effectively in two phase liquid-liquid separation or in 3 phase separation provided the feed to the separator does not contain a stable liquid emulsion. The gravity settler works solely on the principle of stokes […]
 • Panta Mesh™ Mist Eliminator comprises a pad of knitted wire mesh sandwiched between two rigid grids to provide support. Liquid mists collect on the wires as the bulk vapor travels through the pad. The collected liquid droplets coalesce into a continuous film on the wires and drain from the mesh […]

اینترنال راکتور ها

 • این دستگاه برای ایجاد جریان یکنواخت در خروجی بستر به منظور اطمینان از استفاده بهینه از کاتالیزو ر در پایین بستر طراحی شده است. یکی دیگر از وظایف جمع کننده خروجی(اوتلت کولکتور) جلوگیری از ورود کاتالیست، اینرت بال و ریزگردها به لوله خروجی است.
 • سیستمهای جریان شعاعی به طور گسترده ای در ریفورمینگ کاتالیزوری ، هیدروژن زدایی استایرن ، سیستمهای حذف NOX ، بازیابی حلالها ، مبدلهای آمونیاک و فرآیند های ایزومریزاسیون مورد استفاده قرار می گیرند. این راکتورها به دلیل ظرفیت جریان بالا با حداقل افت فشار مورد استفاده قرار میگیرند. سیستمهای جریان […]
 • A series of cylindrical screens arrayed at the top of the upper catalyst bed either to collect metallic contaminates or scales from plugins the top surface of the upper catalyst bed or to increase the total surface area of the upper catalyst bed to extend the bed’s useful life.
 • In two phase hydroprocessing reactors with quench in inter-bed, a mixing device is required in order to contact the quench fluid with vapor and liquid media from above catalyst bed for efficient transfer phenomena with uniform composition and temperature profiles in the bed below.
 • It is designed to prevent flow maldistribution in the bed and to avoid movement of the catalyst bed by high-velocity impingement. Inlet Diffuser reduces kinetic energy of feed to ensure that the distribution of feed inside reactor or in the Distributor Tray below is not turbulence directly from the inlet […]
 • In the hydroprocessing reactor, the hydrocarbon feed is reacted with hydrogen over a fixed bed of catalyst at an elevated temperature and pressure. For petroleum fractions heavier than naphtha, the mixture of hydrocarbon feed and hydrogen typically consists of two phases: a liquid phase and a vapor phase. In order […]